top of page
Tietosuoja & Yhdistyssäännöt: Text

Oidipus ry

Y-tunnus: 1529332-8
Yhdistysrekisterinro: 155.749

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oidipus Ry, ja sen kotipaikka on Joensuu.


2§ Tarkoitus

Yhdistys ajaa Itä-Suomen yliopiston psykologian pääaineopiskelijoiden etuja ja pyrkii lisäämään sekä ylläpitämään opiskelijoiden yhteyksiä toisiinsa, psykologian oppiaineen henkilökuntaan ja saman alan ulkopuolisiin tahoihin, kuten paikalliseen psykologiyhdistykseen, ylioppilaskuntaan, Psykologiliittoon ja Suomen Psykologian Opiskelijoiden Liittoon. Lisäksi se luo yhteyksiä elinkeinoelämän ja ainejärjestön välillä sekä harjoittaa yhteistyötä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla toimimaan jäsentensä hyväksi.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää tapahtumia, jotka edistävät näitä tavoitteita. Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään uusien opiskelijoiden perehdyttämistä opiskelupaikkaan, sekä helpottamaan näiden tutustumista oppiaineen henkilökuntaan ja vanhempiin opiskelijoihin. Yhdistys myös tarvittaessa laatii ja vaatii kannanottoja psykologian opiskelijoita erityisesti koskevista kysymyksistä. 


4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenistöltään jäsenmaksuja. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus päätetään vuosikokouksessa. 


5§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä Itä-Suomen yliopistossa psykologiaa pääaineenaan opiskelevat henkilöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Kun psykologian pääaineopintojen aloittamisesta Itä-Suomen yliopistossa on kulunut 8 vuotta, tulee jäsenen erota yhdistyksestä. Jäsenyydelle voi hakea jatkoa, jos psykologian pääaineopinnot jatkuvat pitempään kuin 8 vuotta. Jäsenyyden jatkumista voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella Oidipus ry:n hallitukselta vuodeksi.

Kannatusjäseniksi voivat ryhtyä yksilöt ja yhteisöt, jotka ovat Oidipuksen toiminnasta kiinnostuneet. Kannatusjäsenyys on erityisesti oppiaineen henkilökuntaa ja Itä-Suomen yliopistosta jo valmistuneita entisiä opiskelijoita sekä muiden kaupunkien psykologian opiskelijoita varten. Yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruus voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.


6§ Jäsenvelvollisuudet ja -oikeudet

Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja hallituksen päätöksiä sekä suorittaa, kunniajäseniä lukuun ottamatta, yhdistyksen kokouksen määräämä jäsenmaksu. Opiskelijajäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa ja läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa, ellei hallitus toisin määrää.

Kunnia- ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


7§ Jäsenyyden päättyminen

Kun psykologian pääaineopintojen aloittamisesta Itä-Suomen yliopistossa on kulunut 8 vuotta, tulee jäsenen erota yhdistyksestä. Kunnia- ja kannattajajäsenet voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.

8§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitus valitaan yksinkertaisella äänestyksellä syyskokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 0-20 muuta jäsentä. Hallitus voi valita avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja tai vähintään kolme mainituista on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Toiminnantarkastajia valitaan 2 kpl. Lisäksi kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä. 

9§ Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Muut kokoukset pidetään hallituksen tarpeellisiksi katsomina ajankohtina. Hallituksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta sähköpostitse Joensuun psykologian opiskelijoiden sähköpostilistalla sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin. Yhdistyksen sääntömääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta sähköpostitse Joensuun psykologian opiskelijoiden sähköpostilistalla sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan muulla tavoin. 

Yhdistyksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja pöytäkirjantarkastajat varmentavat. Tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.


11§ Yhdistyksen kokousten asiat

Kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto antavat aihetta.


Syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

esitetään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle ja talousarvio alkavalle toimikaudelle, valitaan yhdistyksen hallitus seuraavaksi vuodeksi eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä muut mahdolliset hallituksen jäsenet, valitaan kaksi toiminnantarkastajaa seuraavaksi vuodeksi, sekä päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta.


12§ Päätökset

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Tehty ehdotus raukeaa, jos kukaan ei ole sitä kannattanut.


13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa sen asiakirjat ja varat siirtyvät Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunnan käyttöön purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti.


14§ Muuta

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Tietosuoja & Yhdistyssäännöt: Text
bottom of page